Home » Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Sheph IT Solutions B.V.

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever
Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 7. Meerwerk
Artikel 8. Duur en beëindiging
Artikel 9. Levering en levertijd
Artikel 10. Intellectueel eigendom
Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 12. Opschorting en ontbinding
Artikel 13. Diverse bepalingen
Artikel 14. Privacy bepalingen

Artikel 1. Definities

1.1          Opdrachtgever: de wederpartij van Sheph IT Solutions B.V.

1.2          Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Sheph IT Solutions B.V.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Sheph IT Solutions B.V. gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Sheph IT Solutions B.V. verrichtte handelingen.

2.2          Het opleverdocument als bedoeld in artikel 9.5 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.

2.3          De instructies omtrent de opbouw en voorbereiding van de opdracht en orderformulier maken onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.

2.4          Door ondertekening van een overeenkomst met Sheph IT Solutions B.V., een door Sheph IT Solutions B.V. gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht via het orderformulier, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Sheph IT Solutions B.V. en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.5          Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6          Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Sheph IT Solutions B.V. en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1          De door Sheph IT Solutions B.V. gemaakte offertes zijn geldig gedurende één (1) maand, tenzij anders aangegeven.

3.2          Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Sheph IT Solutions B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

3.3          Een samengestelde prijsopgave verplicht Sheph IT Solutions B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4          Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

4.1          In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Sheph IT Solutions B.V. gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

4.2          Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Sheph IT Solutions B.V. van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

4.4          Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Sheph IT Solutions B.V. niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Sheph IT Solutions B.V.

4.6          Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij opdrachtgever en Sheph IT Solutions B.V. schriftelijk anders zijn overeengekomen, op de door Sheph IT Solutions B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

4.7          Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.

4.8          Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.10       Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen
€15,00. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings-)schade.

4.11       De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,-.

4.12       Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Sheph IT Solutions B.V. wordt hierbij uitgesloten.

4.13       Alle door Sheph IT Solutions B.V. geleverde zaken blijven eigendom van Sheph IT Solutions B.V. tot op het moment dat koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Sheph IT Solutions B.V. uit hoofde van enige met Sheph IT Solutions B.V. gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.’

4.14      Wanneer werkzaamheden op locatie van een klant worden uitgevoerd brengt Sheph IT Solutions B.V. reiskosten in rekening.  De reiskosten bedragen € 0,50 per kilometer, gerekend vanaf het vestigingsadres van Sheph IT Solutions B.V. tot aan de opdrachtgever en retour.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

5.1          De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.

5.2         Sheph IT Solutions B.V. mag de naam en verwijzing naar de  website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

5.3          Opdrachtgever is gehouden de instructies van Sheph IT Solutions B.V. omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.

5.4          Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1          Sheph IT Solutions B.V. zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te  streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Sheph IT Solutions B.V. de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

6.3          Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van updates door Sheph IT Solutions B.V. zijn inbegrepen, dan zal Sheph IT Solutions B.V. hier één keer per kwartaal voor zorgdragen.

6.5          Sheph IT Solutions B.V. is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website. Echter, zij zal dit alsnog dagelijks laten uitvoeren door een derde partij indien webhosting bij haar plaats vindt. Back-ups worden steeds zeven dagen bewaard. Daarna worden ze overschreven. Voor het terug laten zetten van een back-up rekent Sheph IT Solutions B.V. aan opdrachtgever kosten door.

6.6          Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Sheph IT Solutions B.V. steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

6.7          Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sheph IT Solutions B.V. het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

6.8          Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sheph IT Solutions B.V. zijn verstrekt, heeft Sheph IT Solutions B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.9          Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft Sheph IT Solutions B.V. het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Sheph IT Solutions B.V. hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

6.10       Indien door Sheph IT Solutions B.V. of door Sheph IT Solutions B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 7. Meerwerk

7.1          Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst is gesloten of overige overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Sheph IT Solutions B.V. gefactureerd.

7.2          Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Sheph IT Solutions B.V. Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 8. Duur en beëindiging

8.1          Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.

8.2          Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van 1 (een) of 2 (twee) jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is (2) twee maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.

8.3          Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.

8.4          Sheph IT Solutions B.V. kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met  Sheph IT Solutions B.V. gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

8.5          Sheph IT Solutions B.V. heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Sheph IT Solutions B.V. niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Sheph IT Solutions B.V. zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Sheph IT Solutions B.V. kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

8.6          In geval van niet nakoming van artikel 5.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.

8.7          In geval van niet nakoming van artikel 5.6 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.

8.8          In geval van beëindiging van de hostingovereenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt de webhostingaccount met alle inhoud verwijderd.

8.10       Indien de website door de opdrachtgever wordt verhuisd naar een derde web host of gebruikt wordt op de server van een derde web host, dan brengt Sheph IT Solutions B.V. hiervoor een fee van €250,00 excl. btw in rekening.

Artikel 9. Levering en levertijd

9.1          Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.

9.2          Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

10.1       Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Sheph IT Solutions B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Sheph IT Solutions B.V. daartoe bevoegd.

10.2       De door Sheph IT Solutions B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Sheph IT Solutions B.V.

10.3       Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Sheph IT Solutions B.V. te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

10.4       De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.

10.5       Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Sheph IT Solutions B.V. van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Sheph IT Solutions B.V. sluit met haar Opdrachtgevers.

10.6       Alle door Sheph IT Solutions B.V. ontwikkelde diensten, websites en promotiematerialen kunnen door Sheph IT Solutions B.V. voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1       Sheph IT Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die niet valt onder de hiervoor genoemde directe schade.

11.2       De aansprakelijkheid van Sheph IT Solutions B.V. zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.

11.3       De Opdrachtgever is gehouden Sheph IT Solutions B.V. te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen te zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Sheph IT Solutions B.V. in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.

11.4       Sheph IT Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sheph IT Solutions B.V. kenbaar behoorde te zijn.

11.5       Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.

11.6       Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.

11.7       Sheph IT Solutions B.V. is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Sheph IT Solutions B.V. ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.

11.8       Sheph IT Solutions B.V. maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Sheph IT Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaamregistrant of anderen waarop Sheph IT Solutions B.V. geen invloed kan uitoefenen.

11.9       Sheph IT Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Sheph IT Solutions B.V. doorgevoerd.

11.10     Sheph IT Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

11.11     Sheph IT Solutions B.V. is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Sheph IT Solutions B.V. aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.

11.12     Sheph IT Solutions B.V. maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Sheph IT Solutions B.V. is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.

11.13     Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Sheph IT Solutions B.V. vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Sheph IT Solutions B.V. Sheph IT Solutions B.V. is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te ten behoeve van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

12.1       In geval van overmacht is Sheph IT Solutions B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

12.2       Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Sheph IT Solutions B.V. kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

12.3       In geval van ontbinding is artikel 8.6 van deze voorwaarden toepasselijk.

Artikel 13. Diverse bepalingen

13.1       Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2       Alle geschillen tussen Sheph IT Solutions B.V. en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

13.3       Sheph IT Solutions B.V. kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

13.4       Sheph IT Solutions B.V. heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14. Privacy bepalingen

14.2       Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Sheph IT Solutions B.V. verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.